Departments of Library and Documentation

Departments of Library and Documentation

New Publications

 

 

Back cover: Tablet, or çarpana, is the name used for the plates used in producing a group of woven bands known colloquially as “belt”, “cord” or “rope”. These handwoven bands were used for a variety of purposes, and long before the industrial age the teaching and learning of the technique was a part of the traditional culture. The bands were generally woven in the home by women, whereas men produced them as a trade or occupation. The uses of the bands varied widely and depended on the lifestyles of the societies in which they were produced. The patterns, colors, materials and techniques utilized in rural areas are therefore different from their counterparts in the cities and palaces. Tablet weaving is disappearing as a form of production with the changes in living circumstances and the increase in machine-produced substitutes of different materials, resulting in a rapid decrease in the numbers of handweavers with the consequent limited transfer of knowledge to younger generations. Tablet weaving is currently taught in only a few weaving classes in educational institutions. The aim of this book is to present a history of this unique craft and the areas in which the bands were utilized, the tools and materials used, in addition to the weaving techniques, their patterns and colors. The catalogue contains the analysis of many tablet-woven articles, some of which are published for the first time in this book.

Click here to order

 


  

 

Back cover: Dünya tarihinde hak ve özgürlüklerin savunucusu, eşitlik ve demokrasi gibi değerlerin temsilcisi olarak öne çıkan Fransa'da 2015 yılında gerçekleşen vahim saldırılar sonrasında uygulamaya konulan OHAL politikaları ve şartları insan hak ve özgürlükleri açısından dikkat çekmektedir. Bu süreçte Müslümanlara yönelik katı, dışlayıcı ve ayrımcı politika ve uygulamalar insan hakları izleme raporlarında ortaya konulmakta ve eleştirilmektedir. Saldırılardan bir yıl önce, 2014 yılı içinde gerçekleşen ayrımcılık vaka kayıtları Fransa'daki Müslüman ve Türk topluluklara karşı tezahür eden olumsuz tutum ve davranışları varlığını ispat etmektedir. Üstelik Fransa'ya yönelik göçün tarihsel serüveni içinde, göç ve asimilasyon politikaları, toplumsal değişmeler, tepkiler, yükselen ayrımcılık ve ırkçılık vakaları dikkate alındığında Fransa'da İslamofobi, Zenofobi ve ayrımcılığın tarihsel bir olgu olduğu anlaşılmaktadır.

       Bu çerçevede, Marmara Üniversitesi'nin bu çalışması, Fransa’nın bir göç ülkesi olarak inşasından, göç ve göçmenlik politikalarına, bu politikalarla eşgüdümlü gelişen İslamofobik ve ayrımcı konjonktüre ve ayrıca güncel saldırıların hemen bir yıl öncesinde, 2014'te kaydedilen ayrımcılık, hak ve özgürlük ihlalleri vakalarına yoğunluk verilerek geniş ve derinlemesine bir analiz sunulmaktadır. Çalışmada, Türk ve Müslüman toplulukların maruz kaldığı ayrımcılık vakaları Sosyo-Kültürel Yapı, Din, Eğitim, Ekonomi, Siyasal Katılım, Örgütlenme ve Medya temaları bağlamında, göç ve göçmenlik politikaları, banliyö trajedisi, başörtüsü krizi, eğitim ve istihdam sorunları gibi kamusal alanda vuku bulan çeşitli ayrımcılık vakaları tarihsel gelişimleri dikkate alınarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bir referans eser olarak planlanan bu analiz çalışması Fransa’da 2015 sonrasında Türk ve Müslüman topluluklara yönelik yükselişte olan İslamofobik vaka ve yasaların temel dinamiklerini ortaya koyması açısından önem arz etmektedir.

This page updated by Departments of Library and Documentation on 16.09.2019 12:13:49