Yeni Çıkanlar

 

somurgecilik.JPG (77 KB)

Kitap Adı :  Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanında Kültür ve Kimlik
Arka kapaktan :
“Çağdaş İngiliz romanını, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan sömürgecilik sonrası göçlerle yeniden biçimlenen çok kültürlü İngiliz toplumunun bir parçası olarak okumak ve yorumlamak mümkündür. 1950 sonrası İngiliz romanı, eski sömürgelerden gelen yazarların eserlerinin yoğun olarak görüldüğü bir dönem olmuştur. Dolayısıyla, bu kitabın amacı, sömürge kökenli İngiliz yazarlar Sam Selvon, Salman Rushdie, Timothy Mo ve Hanif Kureishi’nin romanlarında, sömürgecilik sonrası göçmenlerin yaşadığı kültür ve kimlik sorunlarının yansımalarını, sömürgecilik sonrası edebiyat kurumları çerçevesinde irdelemek, söz konusu kimlik ve kültür sorunlarının İngiliz romanında yarattığı tematik ve biçimsel değişimleri sorgulamaktır...”
 pdfson.png (94 KB)


 

sekizinci.JPG (52 KB)

Kitap Adı :  Yüzme, Atlama, Cankurtarma, Sutopu Umumi Kaideleri ve Tatbiki Usulleri
Arka kapaktan :
“Edebiyatçı Şemsettin Sami’nin ikinci oğlu olan Ali Sami (1881-1951) Galatasaray Spor Kulübü’nün
1 numaralı kurucu üyesi ve Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakının kurucuları arasında yer almış değerli bir spor insanıdır. Yaşadığı dönemde sporun ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında çok önemli katkıları olmuştur. Gerek sporcular gerekse eğitimciler yazdığı eserlerden kuşaklar boyunca yararlanmıştır. Ali Sami Yen’in sporla ilgili birçok eseri latin harflerine dönüştürülmüştür. Elinizdeki bu kitapla ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, özellikle yüzme, atlama, sutopu ve cankurtarma ile ilgili bu kitabın günümüz araştırmacılarına, okuyucularına ve spor camiasına kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir...”
 pdfson.png (94 KB)hamidiye3.jpg (13.68 MB)


Kitap Adı : Marmara Üniversitesi'nin Kurucu Okulu Hamidiye Ticaret Mektebi
Arka kapaktan :
“Tarihi bir geçmişe sahip olan eğitim kurumları, bu geçmişlerinden ve tecrübelerinden ve ayrıca eğitim hayatına sundukları katkılardan gurur duyarlar. Bu manada Üniversitemiz, Türk eğitim tarihi içinde önemli bir konuma sahiptir. Üniversitemizin temelini oluşturan ve 1883'te eğitim hayatına başlayan Hamidiye Ticaret Mektebi, ülkemizin bu sahada eğitim veren ilk yüksek öğretim kurumudur. Bu okul aynı zamanda Avrupa'daki ilk ticaret mekteplerinden biridir. Bu açıdan Üniversitemiz, günümüz tarihi itibarıyla 140 yıllık bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyet döneminde Ulûm-ı Âliye-i Ticariye Mektebi, Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi isimlerini alan okulumuz, 1982'de Marmara Üniversitesi ismini alarak, kadim eğitim geleneğinin son halkasını oluşturmuştur...”
pdfson.png (94 KB)


Kitap Adı :  Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
Arka kapaktan :
“Sağlık bilimleri ve yaşam bilimleri alanlarında çalışan ve serbest radikaller ile antioksidanlar konusuna ilgi duyan araştırıcılara yol gösterici ve temel bir kaynak olmasını dilediğimiz kitabımızda; kısa bir giriş bölümünden sonra serbest radikal kimyası, oksidatif stres, antioksidanlar, reaktif türlerin yararlı ve zararlı etkileri, ölçüm yöntemleri, yaşlanma ve nörolojik hastalıklar, kanser ve viral enfeksiyonlar ile ilgili bölümler yer almaktadır...”
pdfson.png (94 KB)

 hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : Geleceğe Miras: Yıldız Toksoy Porselen Bezeme Sergisi Kataloğu
Arka kapaktan :
pdfson.png (94 KB)


hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : Çok Disiplinlilik Bağlamında Eğitim Bilimleri Konuşmaları
Arka kapaktan : “Bu eser, son yıllarda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen güz ve bahar yarıyılı seminerlerine hem ülkemizden hem yurtdışından katılan değerli araştırmacıların uzun soluklu ve kıymetli çalışmalarının bir ürünüdür. Bu seminerler, entelektüel ve kültürel tarihten modern eğitim ve araştırma meselelerine varıncaya kadar farklı konularda gerçekleşmiştir. Yapmış oldukları sunumları bölüm makaleleri haline dönüştürenler arasında Münih Üniversitesi’nden Hans Georg Majer, Amsterdam Üniversitesi’nden Machiel Kiel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Abdullah Uçman, Marmara Üniversitesi’nden Philippe Barbé ve Erol Süzük yer almıştır.”
pdfson.png (94 KB)


hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : 8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı Tam Metin Kitabı
Arka kapaktan : “8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2021) 20-22 Ekim 2021 tarihleri arasında, İstanbul'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilmiştir. Bu yıl yapılan konferansın ana teması "Temassız Toplum: COVID-19 sonrası Yaşam" olarak belirlenmiştir. Hayatımızı pek çok yönlerden etkileyen COVID -19 pandemi sonrasında, toplum ve iş yaşamında meydana gelecek kalıcı değişimler konferansın ana konusunu oluşturmaktadır. E-iş ve e-ticaretten, e-öğrenmeye, sosyolojik etkilerden, simülasyon ve makine öğrenmesi gibi yöntemlerin yardımıyla yapılan tahmin ve modellemelere kadar yönetim bilişim sistemlerinin konusuna giren pek çok çalışmada bu etkiler gözlenmektedir..."
pdfson.png (94 KB)


hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : Afet Riski İdaresinde Çok Aktörlü Disiplinlerarası Yaklaşım (Sempozyum 24-25 Nisan 2019)
Arka kapaktan : “Sempozyum, afetin gelişen boyutu ve ülkemiz afet risk idaresinin yapısı ve politikalarının ekonomik, politik ve sosyal analizi, mevcut ve gelişen sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi yoluyla sosyal bilimlerde afet çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sebeple sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden araştırmacıların çalışmalarının yanı sıra, idari sorumlu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerin bilgi, tecrübe ve kazanımlarının da aynı program dahilinde paylaşılması hedeflenmiştir..."
pdfson.png (94 KB)


hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : Türk Üniversitelerindeki Akademisyenlerin Avrupa Birliği'ne Bakışı
Arka kapaktan : “Avrupa Birliği tek bir merkezden yönetilen uluslararası siyasî bir yapı değildir. Karar mekanizmalarındaki yetkilerin Avrupa Birliği kurumlarıyla üye ülkeler arasında paylaşıldığı ve siyasî yelpazenin tümüyle temsil olanağı bulduğu bir yapıdır. Avrupa Birliği içinde, Türkiye'nin üyeliği lehinde ve aleyhinde siyasî gruplar olduğu gibi kararsızlar da azımsanamayacak düzeydedir. Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğuna inananlarla birlikte kararsız grubun da desteğinin alınması, hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin yararına olacaktır. Bu sebeple bu anketin bulgu ve sonuçlarının, hem Avrupa hem Türkiye kamuoyunda Türkiye'nin üyeliğine yönelik olumlu algının gelişmesine katkıda bulunmasını ümit ediyoruz..."
pdfson.png (94 KB)

tekin.JPG (75 KB)

Kitap Adı : Pandemi Döneminde Yaşamdan Kesitler (Tekin Bozkurt Anısına)
Arka kapaktan : “Koronavirüs salgını uzaktan eğitim, evden çalışma, tecrit, maske, me- safe, hijyen, yardımlaşma, balkon sohbetleri, kampüs hayatı gibi davranış kalıplarını belirgin hale getirmiştir. Hayatlarımıza giren yeni normalin ölümsüzleştirilmesi amacıyla Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı işbirliği ve de Üsküdar Belediyesinin sponsorluk desteğiyle, personel ve öğrencilerimize yönelik olarak “Pandemi Döneminde Yaşamdan Kesitler” adlı Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir...."
pdfson.png (94 KB)

tekin.JPG (75 KB)

Kitap Adı : Türk Kültüründe Helva
Arka kapaktan : “Helvanın Türk kültüründe yer alış serüveni eski Türklere kadar dayanmaktadır. Eski Türk dininde hayat ölümle sona ermeyip ata ruhları vasıtasıyla devamlılık arz etmekteydi. Halk, ihtiyaç duyduğunda ata ruhlarının yardımını alabilmek ya da onlardan gelebilecek zararlardan korunabilmek için bir takım uygulamalar yapmaktaydı. Bu uygulamalardan biri etrafa koku yayılmasını sağlamaktı. Bu ritüel, daha sonra yerini ölünün arkasından helva kokutma geleneğine bırakmıştır. Türk kültüründe helvanın kullanımı, helvayla ilgili atasözü ve deyimler oluşacak kadar eskidir. Helva, eskiden olduğu gibi günümüzde de doğumdan ölüme hayatın her safhasında yenilen tek tatlı çeşididir. Bu kitapta, Türk kültüründe bu kadar önemli bir yere sahip olan helva ile ilgili yazılı ve sözlü kaynaklardan faydalanılarak yapılmış 12 çalışmaya yer verilmiştir...."
pdfson.png (94 KB)

tekin.JPG (75 KB)

Kitap Adı : Görme Engelliler İçin Osmanlı Türkçesi
Arka kapaktan : “Dezavantajlı öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmaları ve eğitimlerini hak temelli olarak sorunsuz bir şekilde almaları Marmara Üniversitesi’nin önceliğidir. Dezavantajlı gruplardan olan görme engeli olan öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği, Osmanlı Türkçesinin zorunlu olduğu bölümlerde, Osmanlı Türkçesi dersini almak hem eğitimi veren akademisyen hem de öğrenci için zordur. Muafiyetin sağlanması ile öğrenciye destek verilse bile öğrencinin bu konudaki gelişimi eksik kalabilir. Bu sebeple mevcut teknolojik imkânları kullanarak dersin uyumlandırılması ile fırsat eşitliğini sağlamak ve 5378 sayılı yasanın 15. maddesi, BM Engelliler Hakkında Sözleşmenin 24. maddesini göz önünde bulundurarak, öğrencilerin Osmanlı Türkçesini sesli ekran okuyucu ile öğrenebilmeleri için erişilebilir bir ders materyali ihtiyacını ön görerek, görme engeli olan öğrenciler için gerekli olduğu düşüncesiyle, Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi tarafından öğrencilerimizin derslerinin takiplerini kolaylaştıran bir ders materyali oluşturulması ihtiyacını duyulmuştur..."
pdfson.png (94 KB)

tekin.JPG (75 KB)

Kitap Adı : Yâ Hazret-i Pîr/Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri
Arka kapaktan : “Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hattat Prof. Dr. Fatih ÖZKAFA’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı “YÂ HAZRET-İ PîR: TÜRK HAT SANATINDA TASAVVUF ÖNDERLERİ” isimli kitap, Marmara Üniversitesi Yayınları tarafından MAS Matbaasında bastırılarak prestij kitap kategorisinde yayınlandı. Prof. M. Uğur Derman’ın takrizi, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’ın takdimi ve yazarın önsözü ile okuyucusunu karşılayan kitapta, tasavvuf kültürü ve hat sanatı arasındaki yakın ilişkilerin tarihî bir yaklaşımla ele alındığı, “Yâ Hazret-i Pîr” levhalarının ortaya çıkışı, gelişimi, temel özellikleri, sembolik anlamları ile alâkalı önemli tespitlerin yer aldığı, resim tablolarındaki Yâ Hazret-i Pîr levhalarının da incelendiği “Giriş” bölümünden sonra her tarikatla ilgili hat levhaları ayrı bölümlerde hat sanatı bakımından tahlil ediliyor. 560 sayfalık kitapta yer verilen 300 civarındaki görsel malzeme oldukça kaliteli basılarak okurlarına yüksek seviyede bir sanat zevki de sunmuş oluyor..."
Sipariş için tıklayınız


Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 08.08.2023 08:37:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM