Yeni Çıkanlar

 

YN898.jpg (2.32 MB)

Kitap Adı : Marmara Üniversitesi Arşivinin Belge ve Defterlerine Göre Ticaret Mektebi
Arka kapaktan : Takdim edilen bu çalışmada, oldukça kapsamlı bir şekilde Ticaret Mektebi’nin tarihi gelişimi, nasıl bir eğitim politikası uyguladığı, müfredatı, öğrenci-okul ilişkisi ve mektebin istihdam politikası ortaya konulmuştur. Bu mektep, Cumhuriyet döneminde de faaliyetlerine devam ederek, tabii bir seyirle kuruluş amacına uygun olarak, önce akademi ismiyle anılan bir yükseköğretim kurumu olmuş, akabinde bugün ülkemizin en güzide yükseköğretim kurumlarından olan Üniversitemizin ana unsurunu oluşturmuştur..."
 pdfson.png (94 KB)


 

YN897.jpg (137 KB)

Kitap Adı : Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Öğretim Rehberi 2023 / Marmara University Faculty of Pharmacy Education and Training Guide 2023
Arka kapaktan : Eczacılık Fakültemizde, çekirdek eğitim programı ve genişletilmiş eğitim programı çerçevesinde eğitim programımız diğer Eczacılık Fakülteleri ile uyumlu hale getirilerek 2022 yılında müfredat güncellenmiş ve tek müfredata geçilmiştir. Yeni müfredatla mevcut derslerin bir kısmı güncellenmiş ve öğrencilere eczacılığın gelişen alanları hakkında bilgi ve deneyim kazandırabilecek yeni dersler eklenmiştir. Eczacılık Fakültemiz tarafından hazırlanan bu rehberin başta öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza faydalı olacağına inanıyorum..."
 pdfson.png (94 KB)


 

YN896.JPG (49 KB)

Kitap Adı : Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitapçığı (2020-2022)
Arka kapaktan : Fakültemizde öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanısıra bilimsel çalışmalara heveslendirmek için yoğun bir çaba harcanmaktadır. Öğretim üyelerinin danışmanlığında hazırlanan TÜBİTAK 2209 projeleri bunun en somut örneğidir. Bu çalışmalar sonucunda Fakültemiz, kabul edilmiş proje sayıları bakımından üniversitemizde ilk sıralarda yer almaktadır. TÜBİTAK 2209 ve TÜSEB öğrenci projeleri sayesinde öğrencilerimiz bilimsel çalışma yöntemlerini deneyimlemekte, sözlü ve poster sunum ile kongrelere katılarak araştırmacı ve inovatif yönlerini geliştirebilmektedirler. Aynı zamanda bu projelerin mezuniyet projesi olarak kabul edilmesi öğrencilerimiz için bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Mezuniyet projesi özet kitapçığında yer alan mezuniyet projelerinden TÜBİTAK 2209 ve TÜSEB tarafından desteklenmiş olanları deneysel çalışmalar içerdiğinden dolayı “gereç, yöntem, bulgular ve sonuç” kısımlarını içermektedir. Herhangi bir proje desteği ile gerçekleştirilmemiş, ancak kapsamlı bir literatür taraması ile “derleme” şeklinde hazırlanmış olan mezuniyet projelerinde ise genel bir özet şeklinde açıklama kısmı yer almaktadır.."
 pdfson.png (94 KB)


 

suriye

Kitap Adı :  Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Türkiye'ye Uyumu : Covid-19 Salgını Sürecinde İstanbul'da Beş Kamu Üniversitesinde Gerçekleştirilen Ampirik Bir Çalışma
Arka kapaktan :
“Çağdaş Göçmen entegrasyonu, karmaşık olduğu kadar zorluk ve sorunlarla dolu bir süreçtir ve doğal afet, salgın gibi olaylarla daha da zor hale gelmektedir. Bu zorlu süreçten fazlasıyla olumsuz etkilenen grupların başında ise çatışma nedeniyle ülkelerini terk ederek başka ülkelere sığınmak zorunda kalan çocuk ve gençler gelmektedir. 2020 yılından beri devam eden Covid-19 salgını bu duruma güncel bir örnek teşkil etmekte ve eğitim alanı başta olmak üzere zorunlu göçmen konumunda bulunan çocuk ve gençlerin ev sahibi toplumlara uyumlarını olumsuz etkilemektedir. Bu gruplardan biri de Türkiye'deki sayıları bir milyonun üzerinde olan Suriyeli çocuk ve gençlerdir. Bu kitapta, 2020 yılından beri devam eden Covid-19 salgını döneminde, eğitim başta olmak üzere, İstanbul'daki beş kamu üniversitesinde öğrenim gören Suriyeli gençlerin Türkiye'ye uyum sorunları incelenmekte ve salgın döneminde karşılaştıkları sorunların çözülmesine yönelik öneriler sunulmaktadır."
 pdfson.png (94 KB)


 

somurgecilik.JPG (77 KB)

Kitap Adı :  Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanında Kültür ve Kimlik
Arka kapaktan :
“Çağdaş İngiliz romanını, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan sömürgecilik sonrası göçlerle yeniden biçimlenen çok kültürlü İngiliz toplumunun bir parçası olarak okumak ve yorumlamak mümkündür. 1950 sonrası İngiliz romanı, eski sömürgelerden gelen yazarların eserlerinin yoğun olarak görüldüğü bir dönem olmuştur. Dolayısıyla, bu kitabın amacı, sömürge kökenli İngiliz yazarlar Sam Selvon, Salman Rushdie, Timothy Mo ve Hanif Kureishi’nin romanlarında, sömürgecilik sonrası göçmenlerin yaşadığı kültür ve kimlik sorunlarının yansımalarını, sömürgecilik sonrası edebiyat kurumları çerçevesinde irdelemek, söz konusu kimlik ve kültür sorunlarının İngiliz romanında yarattığı tematik ve biçimsel değişimleri sorgulamaktır...”
 pdfson.png (94 KB)


 

sekizinci.JPG (52 KB)

Kitap Adı :  Yüzme, Atlama, Cankurtarma, Sutopu Umumi Kaideleri ve Tatbiki Usulleri
Arka kapaktan :
“Edebiyatçı Şemsettin Sami’nin ikinci oğlu olan Ali Sami (1881-1951) Galatasaray Spor Kulübü’nün
1 numaralı kurucu üyesi ve Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakının kurucuları arasında yer almış değerli bir spor insanıdır. Yaşadığı dönemde sporun ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında çok önemli katkıları olmuştur. Gerek sporcular gerekse eğitimciler yazdığı eserlerden kuşaklar boyunca yararlanmıştır. Ali Sami Yen’in sporla ilgili birçok eseri latin harflerine dönüştürülmüştür. Elinizdeki bu kitapla ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, özellikle yüzme, atlama, sutopu ve cankurtarma ile ilgili bu kitabın günümüz araştırmacılarına, okuyucularına ve spor camiasına kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir...”
 pdfson.png (94 KB)hamidiye3.jpg (13.68 MB)


Kitap Adı : Marmara Üniversitesi'nin Kurucu Okulu Hamidiye Ticaret Mektebi
Arka kapaktan :
“Tarihi bir geçmişe sahip olan eğitim kurumları, bu geçmişlerinden ve tecrübelerinden ve ayrıca eğitim hayatına sundukları katkılardan gurur duyarlar. Bu manada Üniversitemiz, Türk eğitim tarihi içinde önemli bir konuma sahiptir. Üniversitemizin temelini oluşturan ve 1883'te eğitim hayatına başlayan Hamidiye Ticaret Mektebi, ülkemizin bu sahada eğitim veren ilk yüksek öğretim kurumudur. Bu okul aynı zamanda Avrupa'daki ilk ticaret mekteplerinden biridir. Bu açıdan Üniversitemiz, günümüz tarihi itibarıyla 140 yıllık bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyet döneminde Ulûm-ı Âliye-i Ticariye Mektebi, Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi isimlerini alan okulumuz, 1982'de Marmara Üniversitesi ismini alarak, kadim eğitim geleneğinin son halkasını oluşturmuştur...”
pdfson.png (94 KB)


Kitap Adı :  Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
Arka kapaktan :
“Sağlık bilimleri ve yaşam bilimleri alanlarında çalışan ve serbest radikaller ile antioksidanlar konusuna ilgi duyan araştırıcılara yol gösterici ve temel bir kaynak olmasını dilediğimiz kitabımızda; kısa bir giriş bölümünden sonra serbest radikal kimyası, oksidatif stres, antioksidanlar, reaktif türlerin yararlı ve zararlı etkileri, ölçüm yöntemleri, yaşlanma ve nörolojik hastalıklar, kanser ve viral enfeksiyonlar ile ilgili bölümler yer almaktadır...”
pdfson.png (94 KB)

 hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : Geleceğe Miras: Yıldız Toksoy Porselen Bezeme Sergisi Kataloğu
Arka kapaktan :
pdfson.png (94 KB)


hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : Çok Disiplinlilik Bağlamında Eğitim Bilimleri Konuşmaları
Arka kapaktan : “Bu eser, son yıllarda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen güz ve bahar yarıyılı seminerlerine hem ülkemizden hem yurtdışından katılan değerli araştırmacıların uzun soluklu ve kıymetli çalışmalarının bir ürünüdür. Bu seminerler, entelektüel ve kültürel tarihten modern eğitim ve araştırma meselelerine varıncaya kadar farklı konularda gerçekleşmiştir. Yapmış oldukları sunumları bölüm makaleleri haline dönüştürenler arasında Münih Üniversitesi’nden Hans Georg Majer, Amsterdam Üniversitesi’nden Machiel Kiel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Abdullah Uçman, Marmara Üniversitesi’nden Philippe Barbé ve Erol Süzük yer almıştır.”
pdfson.png (94 KB)


hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : 8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı Tam Metin Kitabı
Arka kapaktan : “8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2021) 20-22 Ekim 2021 tarihleri arasında, İstanbul'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilmiştir. Bu yıl yapılan konferansın ana teması "Temassız Toplum: COVID-19 sonrası Yaşam" olarak belirlenmiştir. Hayatımızı pek çok yönlerden etkileyen COVID -19 pandemi sonrasında, toplum ve iş yaşamında meydana gelecek kalıcı değişimler konferansın ana konusunu oluşturmaktadır. E-iş ve e-ticaretten, e-öğrenmeye, sosyolojik etkilerden, simülasyon ve makine öğrenmesi gibi yöntemlerin yardımıyla yapılan tahmin ve modellemelere kadar yönetim bilişim sistemlerinin konusuna giren pek çok çalışmada bu etkiler gözlenmektedir..."
pdfson.png (94 KB)


hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : Afet Riski İdaresinde Çok Aktörlü Disiplinlerarası Yaklaşım (Sempozyum 24-25 Nisan 2019)
Arka kapaktan : “Sempozyum, afetin gelişen boyutu ve ülkemiz afet risk idaresinin yapısı ve politikalarının ekonomik, politik ve sosyal analizi, mevcut ve gelişen sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi yoluyla sosyal bilimlerde afet çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sebeple sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden araştırmacıların çalışmalarının yanı sıra, idari sorumlu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerin bilgi, tecrübe ve kazanımlarının da aynı program dahilinde paylaşılması hedeflenmiştir..."
pdfson.png (94 KB)


hamit.JPG (47 KB)

Kitap Adı : Türk Üniversitelerindeki Akademisyenlerin Avrupa Birliği'ne Bakışı
Arka kapaktan : “Avrupa Birliği tek bir merkezden yönetilen uluslararası siyasî bir yapı değildir. Karar mekanizmalarındaki yetkilerin Avrupa Birliği kurumlarıyla üye ülkeler arasında paylaşıldığı ve siyasî yelpazenin tümüyle temsil olanağı bulduğu bir yapıdır. Avrupa Birliği içinde, Türkiye'nin üyeliği lehinde ve aleyhinde siyasî gruplar olduğu gibi kararsızlar da azımsanamayacak düzeydedir. Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğuna inananlarla birlikte kararsız grubun da desteğinin alınması, hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin yararına olacaktır. Bu sebeple bu anketin bulgu ve sonuçlarının, hem Avrupa hem Türkiye kamuoyunda Türkiye'nin üyeliğine yönelik olumlu algının gelişmesine katkıda bulunmasını ümit ediyoruz..."
pdfson.png (94 KB)

tekin.JPG (75 KB)

Kitap Adı : Pandemi Döneminde Yaşamdan Kesitler (Tekin Bozkurt Anısına)
Arka kapaktan : “Koronavirüs salgını uzaktan eğitim, evden çalışma, tecrit, maske, me- safe, hijyen, yardımlaşma, balkon sohbetleri, kampüs hayatı gibi davranış kalıplarını belirgin hale getirmiştir. Hayatlarımıza giren yeni normalin ölümsüzleştirilmesi amacıyla Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı işbirliği ve de Üsküdar Belediyesinin sponsorluk desteğiyle, personel ve öğrencilerimize yönelik olarak “Pandemi Döneminde Yaşamdan Kesitler” adlı Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir...."
pdfson.png (94 KB)

tekin.JPG (75 KB)

Kitap Adı : Türk Kültüründe Helva
Arka kapaktan : “Helvanın Türk kültüründe yer alış serüveni eski Türklere kadar dayanmaktadır. Eski Türk dininde hayat ölümle sona ermeyip ata ruhları vasıtasıyla devamlılık arz etmekteydi. Halk, ihtiyaç duyduğunda ata ruhlarının yardımını alabilmek ya da onlardan gelebilecek zararlardan korunabilmek için bir takım uygulamalar yapmaktaydı. Bu uygulamalardan biri etrafa koku yayılmasını sağlamaktı. Bu ritüel, daha sonra yerini ölünün arkasından helva kokutma geleneğine bırakmıştır. Türk kültüründe helvanın kullanımı, helvayla ilgili atasözü ve deyimler oluşacak kadar eskidir. Helva, eskiden olduğu gibi günümüzde de doğumdan ölüme hayatın her safhasında yenilen tek tatlı çeşididir. Bu kitapta, Türk kültüründe bu kadar önemli bir yere sahip olan helva ile ilgili yazılı ve sözlü kaynaklardan faydalanılarak yapılmış 12 çalışmaya yer verilmiştir...."
pdfson.png (94 KB)

Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 20.05.2024 10:29:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM